Укр EngІнформація для вступників на ступінь вищої освіти «магістр» на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Все про вступ до магістратури на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Розклад роботи атестаційної комісії ФМФ 2019 рік 

Графік роботи Відбіркової комісії в період прийому документів до магістратури 

На фізико-математичному факультеті проводиться підготовка магістрів за спеціальністю 111 "Математика" за освітніми програмами:

Освітньо-наукова програма «Страхова та фінансова математика», термін навчання 1 рік 9 місяців. Випускаюча кафедра - Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Освітньо-професійна програма  «Страхова та фінансова математика», термін навчання 1 рік 4 місяці.
Випускаюча кафедра - Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Освітньо-наукова програма «Математичні та комп‘ютерні методи  в моделюванні динамічних систем» 
термін навчання 1 рік 9 місяців. 
 Випускаюча кафедра - Кафедра математичної фізики 
Освітньо-професійна програма «Математичні та комп‘ютерні методи  в моделюванні динамічних систем»  
термін навчання 1 рік 4 місяці. 
 Випускаюча кафедра - Кафедра математичної фізики 

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 111 Математика 

PROGRAM OF COMPETENT PROFESSIONAL TESTS FOR ACCESSION TO MASTER PROFESSIONAL SPECIALTY 111 Mathematics 

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 111 Математика 

ПРОГРАМА випробування з іноземної мови  

На фізико-математичному факультеті проводиться підготовка магістрів 104 "Фізика та астрономія" за освітніми програмами:

Освітньо-наукова програма "Комп’ютерне моделювання фізичних процесів" ,  термін навчання 1 рік 9 місяців. Випускаюча кафедра - Кафедра загальної фiзики та фiзики твердого тiла
Освітньо-професійна програма "Комп’ютерне моделювання фізичних процесів" термін навчання 1 рік 4 місяці. 
Випускаюча кафедра  - Кафедра загальної фiзики та фiзики твердого тiла

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія  

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія  

ПРОГРАМА випробування з іноземної мови  

Прийом документів та розклад вступних іспитів до магістратури  

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час реєстрації для проходження ЗНО для вступу до магістратури 

Етапи вступної кампанії

1 липня-2 серпня 2019 р. - прийом документів (подання заяв)

5-9 липня та 5-9 серпня 2019 р. - вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові)
11 серпня 2019 р. - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
15 серпня 2019 р. - зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору за державним замовленням

Необхідні документи для вступу

 1. паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 2. ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 3. диплом бакалавра (оригінал та копії)
 4. додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 5. творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 6. кольорова фотографія 3х4 см – 6 шт
 7. військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

Розрахунок рейтингу

Інтегральний рейтинг вступників розраховується за формулою:

 RA+ 2Ф + І

де RA – академічний рейтинг студента;

Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;

І - чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.

Чисельні еквіваленти оцінок визначаються за наступною шкалою:

 • A – 5 балів;
 • B – 4,5 балів;
 • C – 4 бали;
 • D – 3,5 балів;
 • E – 3 бали;
 • F – 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника:

 RA+ RT

де RA – академічна складова;

RT – складова творчих досягнень.

Академічна складова (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у літерному або чисельному еквіваленті згідно наведеної вище шкали. За наявності і літерного і чисельного показника, пріоритет надається літерному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатку до диплому як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається за формулою:

RТ = Σ ri*ni

де ri – ранг творчого досягнення;

ni – кількість i-тих творчих досягнень.

Значення рангів творчих досягнень

 1. Університетський. Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. r1 = 0,5
 2. Всеукраїнський. Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування. r2 = 1
 3. Міжнародний. Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту. r3 = 2

Примітки. 1. Враховуються лише друковані праці;

2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт ri поділяється на їх кількість.

3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Критерій оцінювання усних (письмових) відповідей студентів на атестаційному випробуванні:

На атестаційному випробуванні студенту пропонується 4 завдання: 2 теоретичні питання та 2 практичні задачі. За кожне завданнястудент може отримати не більше 25 балів.

Студент отримує оцінку атестаційного випробування у відповідності до балів шкали ECTS та традиційними оцінками:

Рейтинг

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

Від 95 до 100

А – (відмінно)

Відмінно

Від 85 до 94

В – (дуже добре)

Добре

Від 75 до 84

С – (добре)

Від 65 до 74

D – (задовільно)

Задовільно

Від 60 до 64

E – (достатньо)

Від 41 до 59

FX – (незадовільно)

Незадовільно

Від 0 до 40

F – (незадовільно, 
потрібна додаткова робота)

Не допущено