Укр Eng


Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітнього ступеня „молодший спеціаліст” 

Програми комплексного та додаткового фахових випробувань для вступу до магістратури фізико-математичного факультету 

На фізико-математичному факультеті проводиться підготовка магістрів (2 роки навчання) за спеціальностями: 

"Математика", "Фізика та астрономія"

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра за спорідненою спеціальністю. Перелік споріднених спеціальностей для молодших спеціалістів

Критерій оцінювання усних (письмових) відповідей студентів на атестаційному випробуванні:

На атестаційному випробуванні студенту пропонується 4 завдання: 2 теоретичні питання та 2 практичні задачі. За кожне завданнястудент може отримати не більше 25 балів.

Студент отримує оцінку атестаційного випробування у відповідності до балів шкали ECTS та традиційними оцінками:

Рейтинг

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

Від 95 до 100

А – (відмінно)

Відмінно

Від 85 до 94

В – (дуже добре)

Добре

Від 75 до 84

С – (добре)

Від 65 до 74

D – (задовільно)

Задовільно

Від 60 до 64

E – (достатньо)

Від 41 до 59

FX – (незадовільно)

Незадовільно

Від 0 до 40

F – (незадовільно,
потрібна додаткова робота)

Не допущено