Укр Eng
ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ 2018р.
Математика (111) 
Освітня програма за спеціалізаціями «Страхова та фінансова математика»,«Математичні та комп‘ютерні методи  в моделюванні динамічних систем» 
Фізика та астрономія (104)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; 

Прийом документів та розклад вступних іспитів до магістратури  

Фахові випробування - Математика 

Додаткові випробування - Математика 

Фахові випробування - Фізика та астрономія 

Додаткові випробування - Фізика та астрономія 

Программа випробування з іноземной мови для вступу на освітню програму підготовки магістраІнформація для вступників на ступінь вищої освіти «магістр» на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Все про вступ на 5 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського 

На фізико-математичному факультеті проводиться підготовка магістрів (2 роки навчання) за спеціальностями: 

111 "Математика" ,  спеціалізації:
104 "Фізика та астрономія", спеціалізація:


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; 

Прийом документів та розклад вступних іспитів до магістратури  

Фахові випробування - Математика 

Додаткові випробування - Математика 

Фахові випробування - Фізика та астрономія 

Додаткові випробування - Фізика та астрономія 

Программа випробування з іноземной мови для вступу на освітню програму підготовки магістра

Етапи вступної кампанії

1 липня-2 серпня 2019 р. - прийом документів (подання заяв)

5-9 липня та 5-9 серпня 2019 р. - вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові)
11 серпня 2019 р. - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
15 серпня 2019 р. - зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору за державним замовленням

Необхідні документи для вступу

  1. паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  2. ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  3. диплом бакалавра (оригінал та копії)
  4. додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  5. творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  6. кольорова фотографія 3х4 см – 6 шт
  7. військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

Розрахунок рейтингу

Інтегральний рейтинг вступників розраховується за формулою:

 RA+ 2Ф + І

де RA – академічний рейтинг студента;

Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;

І - чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.

Чисельні еквіваленти оцінок визначаються за наступною шкалою:

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника:

 RA+ RT

де RA – академічна складова;

RT – складова творчих досягнень.

Академічна складова (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у літерному або чисельному еквіваленті згідно наведеної вище шкали. За наявності і літерного і чисельного показника, пріоритет надається літерному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатку до диплому як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається за формулою:

RТ = Σ ri*ni

де ri – ранг творчого досягнення;

ni – кількість i-тих творчих досягнень.

Значення рангів творчих досягнень

  1. Університетський. Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. r1 = 0,5
  2. Всеукраїнський. Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування. r2 = 1
  3. Міжнародний. Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту. r3 = 2

Примітки. 1. Враховуються лише друковані праці;

2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт ri поділяється на їх кількість.

3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).


Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра за спорідненою спеціальністю. Перелік споріднених спеціальностей для молодших спеціалістів

Критерій оцінювання усних (письмових) відповідей студентів на атестаційному випробуванні:

На атестаційному випробуванні студенту пропонується 4 завдання: 2 теоретичні питання та 2 практичні задачі. За кожне завданнястудент може отримати не більше 25 балів.

Студент отримує оцінку атестаційного випробування у відповідності до балів шкали ECTS та традиційними оцінками:

Рейтинг

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

Від 95 до 100

А – (відмінно)

Відмінно

Від 85 до 94

В – (дуже добре)

Добре

Від 75 до 84

С – (добре)

Від 65 до 74

D – (задовільно)

Задовільно

Від 60 до 64

E – (достатньо)

Від 41 до 59

FX – (незадовільно)

Незадовільно

Від 0 до 40

F – (незадовільно, 
потрібна додаткова робота)

Не допущено